کاشی کاری محراب

محراب طاق نمایی در مسجد برای مشخص کردن جهت قبله است. پیش نماز برای اثنا نماز در آن می ایستد.
پروژه های که در زمینه ی معماری سنتی نیازمند امکانات بروز در زمینه ی طراحی کاشی های خطاطی و پخت کاشی های سنتی می باشد.
تلفن سفارش انواع کاشی محراب:09131171131
%>